Contacta Liquid Special 39606 - 30g - Revell

Speciální lepidlo na kov, dřevo, papír, karton, sklo, textil a plasty.

Contacta Liquid Special je speciálně určena pro spojování chromových částí, může být však využita pro celou řadu dalších materiálů. Zabraňuje praskání ve spojích. Lepidlo je možno použít i na průhledné části jako okna nebo kokpity, jelikož nenarušuje průhlednost. Revell Contacta Liquid Special lepí kov, dřevo, papír, karton, sklo, textil a plasty.

Obsah balení je 30 g.

Aplikace: Na porézní materiály naneste vrstvu dostatečnou, na hladké povrchy velmi tenkou, vždy na obě lepené strany. Přitiskněte oba dílky k sobě na cca 2 min.

Varování! Obsahuje: Methylacetat.
Vysoce hořlavá kapalina a páry. Způsobuje vážné podráždění očí. Může způsobit ospalost nebo závratě. Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. Uchovávejte mimo dosah dětí. Před použitím si přečtěte údaje na štítku. Chraňte před teplem/jiskra­mi/otevřeným plamenem/horkými povrchy. – Zákaz kouření. Zamezte vdechování prachu/dýmu/ply­nu/mlhy/par/a­erosolů. Skladujte uzamčené. Obsah/nádobu likvidujte v souladu s místními/re­gionálními/ná­rodními/meziná­rodními předpisy.
Pozor! Tento výrobek není hračka.

Code REV39606
Producer Revell
Your price6,48 €
on stock 8 pcs
+